Avís legal i política de privacitat

Política i delegat de protecció de dades

Responsable del tractament.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

 • Dades de contacte del responsable:
  NIF. P0830300J
  Adreça: Plaça Castell, 1 – 08788, Vilanova del Camí
  Telèfon. 93.805.44.22
  Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat

 • Identitat i dades de contacte del representant legal:
  Nom: Noemí Trucharte Cervera
  Adreça: Plaça Castell, 1 – 08788, Vilanova del Camí
  Telèfon. 93.805.44.22
  Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat

 • Dades de contacte del delegat de protecció de dades:
  Nom: Núria Vilà Vila
  Adreça: Plaça Castell, 1 – 08788, Vilanova del Camí
  Telèfon. 93.805.44.22
  Adreça electrònica: vilavn@vilanovadelcami.cat

Legislació aplicable

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Finalitats del tractament de les dades

L’Ajuntament de Vilanova del Camí utilitzarà les dades amb les finalitats d’atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat per l’Ajuntament. Les dades tractades seran conservades fins que s’hagin tramitat i/o resolt les sol·licituds o consultes plantejades i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

 1. Transparència. Accés a la informació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública.

 2. Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament a l’efecte de contactar amb l’Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.

 3. Participació ciutadana. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió d’actuacions perquè les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques.

 4. Atenció dels drets dels interessats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Legitimació

Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés e inequívoc donat per la persona, l’execució d’un contracte, l’obligació legal l’interès públic, l’interès legítim o l’xercici de poders públics.

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l’Ajuntament, amb caràcter general són les següents:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679:

Article 6.1.a. La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o varies finalitats específiques.
Article 6.1.b. El tractament és necessari per al l’execució d’un contracte en el que la persona interessada es part
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.d. El tractament es necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d’altra persona física.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Transparència. Accés a la informació:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 1. Participació ciutadana:

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Vilanova del Camí en compliment d’un interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d’una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

Destinataris de les dades

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la web municipal i/o de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Categories de dades objecte de tractament

Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar per la persona usuària, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

Drets i obligacions de les persones afectades

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Vilanova del Camí tenen reconegut, en tot moment, el dret a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, també podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat podrà en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió mitjançant  sol·licitud escrita al mail vilanovac@vilanovadelcami.cat o a través dels formularis que hi ha disposats a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. També podrà exercir els drets esmentats mitjançant sol·licitud escrita a l’Ajuntament de a qualsevol punt d’informació municipal o enviant correu postal a Plaça Castell, 1 Vilanova del Camí.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona interessada, adreça a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport o document que acrediti la seva identitat i contingut concret del dret exercitat.

La sol·licitud haurà d’indicar clarament en l’assumpte: tutela de drets RGPD.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a apdcat.gencat.cat.

11. Copyright i responsabilitats

L’Ajuntament de Vilanova del Camí manté aquesta web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació municipal i no municipal.

S’autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços que apunten a webs d’altres organitzacions. L’Ajuntament no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software dels usuaris.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí es reserva el dret d’alterar la forma d’accés a la web sense previ avís.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

Política de Cookies

El Portal de Comunicació vilanovainforrmacio.cat utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar el serveis prestat a les persones usuàries. Si continueu navegant, considerem que accepteu el seu ús. També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina.

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador quan la persona usuària accedeix a qualsevol lloc web. Les cookies permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre alguns aspectes de la informació i hàbits de l’usuari.

A l’Ajuntament de Vilanova del Camí usem cookies de sessió i d’analítica, per facilitar la navegació de l’usuari dintre dels diferents llocs i per recollir dades no personalitzades sobre l’ús de la web (horaris, navegadors, etc.). És important destacar que en cap cas les cookies usades no proporcionen ni emmagatzemen dades personals de les persones usuàries i que no son permanents: s’esborren quan es tanca el navegador.

Podeu permetre, bloquejar o suprimir les cookies instal·lades en el vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitzeu.

Tot i que es bloquegi la instal•lació de cookies, no s’impedeix l’efectiva utilització de la web per part de la persona usuària.

Condicions generals d’ús del vilanovainformacio.cat, radionova.cat i televisiovilanova.cat

1. Condicions d’accés

S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a les webs vilanovainformacio.cat, radionova.cat i televisiovilanova.cat que formen el portal de Comunicació vilanovainformacio.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l’accés i ús a les webs vilanovainformacio.cat, radionova.cat i televisiovilanova.cat l’usuari/a manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l’usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals

2. Condicions d’ús

L’usuari/a es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.vilanovadelcami.cat, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, l’usuari/a haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d’imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de l’afectat.

Finalment, l’usuari haurà d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l’Ajuntament de Vilanova del Camí es reserva el dret a excloure a l’usuari/a que incompleixi les condicions d’accés i ús al portal de Comunicació vilanovainformacio.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s’adeqüi a allò establert en aquestes “Condicions d’ús”

3. Objecte

Els objectius d’ús del portal de Comunicació vilanovainformacio.cat són:

 1. Fer arribar la informació elaborada al mitja de comunicació local Ràdio Nova als usuaris/es del mitja de comunicació

 2. Facilitar contingut multimèdia de qualitat de les activitats i actes que tenen com punt comú la nostra població, Vilanova del Camí.

 3. Ser referents informatius de Vilanova del Camí, tant a la nostra població com a fora d’ella, oferint els continguts d’actualitat social, cultural, esportiva i municipal.

 4. Difondre informativament les activitats i serveis oferts des de l’Ajuntament de Vilanova del Camí

4. Xarxes socials

4.1. Objecte

Donar visibilitat i difusió de les activitats informatives que desenvolupa l’emissora local Ràdio Nova al seu Portal de Comunicació vilanovainformacio.cat.

4.2. Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Twitter., etc, l’Ajuntament de Vilanova del Camí no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

4.3. Condicions d’ús

 1. Tot allò establert en el punt 2 de les Condicions generals d’ús del Portal de Comunicació vilanovainfroamcio.cat, radionova.cat i televisiovilanova.cat.

 2. No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.

 3. No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

 4. L’Ajuntament de Vilanova del Camí no s’identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

 5. L’Ajuntament de Vilanova del Camí es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

4.4. Recomanacions als usuaris/les usuàries

 1. Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.

 2. Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

 3. Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social.

 4. No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

 5. Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotgen imatges relatives a terceres persones.

 6. No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d’aquests.

Relacionat Notícies

Notícia següent
whatsapp radio baner 2022-852x366-1-borde
trelevisiovilanova baner-2
podcast radio baner 2022-852x366-2-borde
Enviar missatge
1
radionova.cat
Hola 👋
Aquest és el WhatsApp de Ràdio Nova.