Obert el procediment de renovació dels càrrecs de titular i suplent al Jutjat de Pau de Vilanova del Camí

12 Jun 2018

 Ajuntament logo oficial-720


El Jutjat de Pau de Vilanova del Camí ha de renovar els càrrecs de jutge de pau, titular i suplent, després de complir 4 anys que estableix la llei. Avui surt publicat l’anunci al BOP on es comunica, a les persones interessades a ocupar aquests càrrecs, que poden fer la sol·licitud i presentar el currículum a la Secretaria de l’Ajuntament


Per ser jutge de pau només cal ser major d’edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d’incapacitat, ni d’incompatibilitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals. No fa falta ser llicenciat en dret. Normalment se’ls tria per la seva trajectòria personal i pel seu tarannà. Només

Els jutges de pau són compensats per la seva activitat amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat. Aquesta compensació, que varia segons el nombre d’habitants del municipi, és compatible amb les percepcions que ingressin provinents d’altres activitats professionals compatibles amb l’exercici del càrrec.

Les sol·licituds com a possibles candidats s’han de presentar en un termini màxim de 20 dies naturals a partir de la data de publicació de l’anunci al BOP. Hauran d’anar acompanyades de l’historial professional i acadèmic dels candidats.

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. És l’òrgan unipersonal amb jurisdicció al terme municipal. A Catalunya hi ha actualment 897 jutjats de pau.