S’amplien les beques de transport als alumnes d’ensenyaments professionals de música i dansa

23 Set 2015

Ple 21 setembre 2015 (5) V02

El Ple també va aprovar per unanimitat la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de les beques de transport per als alumnes de grau mig, grau superior i estudis universitaris. Amb la modificació que es va aprovar ahir al Ple, aquest cur també podran gaudir d’aquestes ajudes econòmiques l’alumnat que cursi estudis integrats per als ensenyaments professionals de música i dansa (PEI) .

Un cop aprovat el tràmit, s’obre la convocatòria per a presentar sol·licituds per a optar als ajuts esmentats, durant el termini de 20 dies des de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que es preveu sigui efectiu la setmana vinent.

Simultàniament s’exposaran públicament les bases conjuntament amb la convocatòria, en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la Corporació i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè també en el  termini de vint dies hàbils, es puguin fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que s’estimin oportuns. Una vegada transcorregut el termini, si no s’han presentar al·legacions s’entendran aprovades definitivament i, en cas contrari, se suspendrà la convocatòria fins a la seva resolució.

Enguany l’Ajuntament tornarà a destinar a les beques de transport una partida de 30.000 euros, dels quals l’any passat es van repartir 27.900 € dels quals es van beneficiar 29 alumnes.

El regidor d’ IPV-VV, Juan Manuel Cividanes, va recordar al Ple que aquesta era una idea que el seu grup va aportar fa dos mandats i va celebrar que hagi prosperat i millorat la idea original. Cividanes també va demanar al govern que mantingui les prestacions per alumne malgrat que augmentin les sol·licituds.

Recordem que l’import d’aquestes ajudes econòmiques es calculen en funció de cinc indicadors: La distància entre el domicili i el centre educatiu; del nivell de la renda familiar, si es tracta d’una família nombrosa o monoparental, si es té un grau de discapacitat i també es té en compte la mitjana de l’expedient acadèmic del curs anterior.